thông tin liên hệ
Ms. Mai
- 0865 882 139

HOTLINE
- 0338 956 186

CONTAINER

20 Hàng Khô
20 Hàng Khô
40 Hàng Khô
40 Hàng Khô
20 Cao (HC)
20 Cao (HC)
40 Cao (HC)
40 Cao (HC)
40 Mở nóc (OT)
40 Mở nóc (OT)
20 Lạnh (RF)
20 Lạnh (RF)
40 Lạnh (RF)
40 Lạnh (RF)
40 Cao Lạnh (HC RF)
40 Cao Lạnh (HC RF)
20 Foot Flat Rack
20 Foot Flat Rack
40 Foot Flat Rack
40 Foot Flat Rack